Konser Salonu Ses Sistemleri

Bir konser salonunun ses sisteminden bahsedilecek ise akustik bilimi gözardı edilemez. Akustik biliminin temel konusu, ses ve gürültü denetimidir. Akustik bilimi ağırlıklı olarak, sesin oluşumu, kontrol altına alınması, iletimi, karşılanması ve bunların karşılıklı etkileşimini incelemektedir.

Akustik ilkelerine ve uygulamalarına uygun şekilde konser salonları tasarlamak ve inşa etmek için, öncelikle kullanılan yapı malzemelerinin özelliklerinin doğru bilinmesi gerekmektedir. Konser salonlarının beklenen özelliklerde akustik özellikler taşıması, ancak tasarım aşamasında belli parametrelerin dikkate alınması ile mümkün olmaktadır. Bu yüzden konser salonunun boyutları ve sesi yansıtan yüzeyleri ile birlikte daha birçok ayrıntının baştan tespit edilmesi ve bunlara dayanılarak hesaplamalar yapılması gerekmektedir. Seslerin salonda ne şekilde yayılacağı, ancak bu hesaplamalar ile bilinmektedir.

Konser Salonu Ses Sistemi Fiyatları

Bu arada akustik ilkelerine göre, sesin salonda yansıma süresi belli bir değeri geçtikten sonra, ses netliğini kaybetmekte ve artık gürültüye dönüşmektedir. Bu durumun önüne geçmek için sesin salondaki yönünü ve hareketini tespit etmeye yönelik sesin sönümlenme zamanı, yansıma miktarı ve ses emilim oranları mutlaka hesaplanmalıdır. Bu çalışmalarda bilgisayar simulasyonları yapılmakta ve salonların akustik değerleri, objektif ve subjektif parametreler ile elde edilmektedir. Yapılan bu testler sonucunda konser salonunun ihtiyacı olan ses sistemleri tarafımızca tekliflendirilir.

Bu değerlendirmeler ve hesaplamalar sonrasında, kurulacak ses sistemlerinin özellikleri belirlenmekte ve tasarım çalışması yapılmaktadır. Bu tasarım çalışmalarında, sahne yüksekliği ve formu, ses kaynağının konumu, konser salonunun şekli, salon zemininin eğimi, salonun arka ve yan duvarları, tavan yüksekliği ve şekli, balkonların konumu ve şekli ve yansıtıcı pano boyutları önemli olmaktadır. Burada en önemli nokta sahneden yükselen sesin salona ve dinleyenlere kaliteli ve net olarak ulaşmasını sağlamaktır.

Kurulacak ses sistemleri, salonun akustik tasarımına uygun olmak zorundadır. Ses sistemleri kurulurken, salondaki yankılanmaları kontrol altına almak ve durağan dalga oluşumunu engellemek çok önemli iki noktadır. Durağan dalga oluşumu derken, karşılıklı paralel yüzeylerin arasındaki uzaklık ve bu mesafede meydana gelecek ses dalgalarının boyları arasındaki ilişki kastedilmektedir. Durağan dalga frekanslarını bulmak, sahneye konulacak mikrofonların yerlerini belirlemede etkendir.

Salonda direk ses ve ilk yansımalar, emilim etkisiyle sönümlenir, ancak yankılanmalar bir süre daha havada kalır. Bu yankılanmayı kontrol altına almak için, konser salonunda kullanılan yüzeylerin ses emilim değerleri mutlaka bilinmelidir.

TOP